I vennbåten! 
تعدادی سوال هر روز در دایرکت دریافت میکنم که در مورد مهاجرت به نروژ و راه های آن است، به همین دلیل برای صرفه جویی دروقت تصمیم گرفتم یک مجموعه اطلاعات، در حدی که میدانم، در این موارد را به صورت پستهای متوالی اینجا بنویسم و سعی کنم مختصر جواب دوستان را بدهم . 
اول از همه دوستان!
 اگر کسی از من بپرسد آیا مهاجرت به نروژ صرفا برای بیرون آمدن از ایران گزینه خوبی ست؟ جواب میدهم نه! و دلایل آن را هم مینویسم 
اما تا حدی این بستگی دارد که شما چه نوع مهاجرتی را انتخاب میکنید و هدفتان از مهاجرت چیست. 
در حال حاضر نروژ پناهنده ایرانی قبول نمیکند و حتی در مورد پناهندگانی که چند سال اخیر پذیرفته است با سختگیری و تحقیق فراوان در مورد درست بودن پرونده پناهدگی آنها را زیر ذره بین می‌برد. پیروزی حزب راست در دو دوره انتخابات متوالی در چند سال اخیر باعث تغییراتی در سیاست‌های پذیرش پناهنده در اینجا شده است که بعدا شاید مفصل در باره آن نوشتم. اما 
آمدن از طریق پیدا کردن کار و ویزا ی کاری راه دیگر مهاجرت به نروژ است. خوب سایت هایی هست که شغل های مورد نیاز را در آنجا اعلام میکنند که آدرس آنها را در پستهای آینده میگذارم 
اما هر شرکتی که اینجا نیاز به استخدام پرسنلی داشته باشد، اول باید از افراد ساکن نروژ که با اداره کار به‌عنوان بیکار ریجستر شدند انتخاب کند دوم این که به جز تعداد معدودی از شغل ها ، دانستن زبان نروژی (خواندن و نوشتن) را به عنوان شروط جدی و اصلی استخدام مطرح میکنند 
ادامه در پست بعدی 
@norway_photolovers
#bergen_by #bergenavisen #bergenmennesker #bergencounty #travel #norge #bergenby#norgefoto #mobilgrafi#norway#urban #gate#rashtax #norskefototalenter#blomster #highlightsnorway #ilovenorway_hordaland#iran #båt#boribåt
#شهر#پناهندگی #نروژ #خیابان#موبایلگرافی#مهاجرت #آواز_دهل#زندگی Instagram Photos | videos | post

I vennbåten! تعدادی سوال هر روز در دایرکت دریافت میکنم که در مورد مهاجرت به نروژ و راه های آن است، به همین دلیل برای صرفه جویی دروقت تصمیم گرفتم یک مجموعه اطلاعات، در حدی که میدانم، در این موارد را به صورت پستهای متوالی اینجا بنویسم و سعی کنم مختصر جواب دوستان را بدهم . اول از همه دوستان! اگر کسی از من بپرسد آیا مهاجرت به نروژ صرفا برای بیرون آمدن از ایران گزینه خوبی ست؟ جواب میدهم نه! و دلایل آن را هم مینویسم اما تا حدی این بستگی دارد که شما چه نوع مهاجرتی را انتخاب میکنید و هدفتان از مهاجرت چیست. در حال حاضر نروژ پناهنده ایرانی قبول نمیکند و حتی در مورد پناهندگانی که چند سال اخیر پذیرفته است با سختگیری و تحقیق فراوان در مورد درست بودن پرونده پناهدگی آنها را زیر ذره بین می‌برد. پیروزی حزب راست در دو دوره انتخابات متوالی در چند سال اخیر باعث تغییراتی در سیاست‌های پذیرش پناهنده در اینجا شده است که بعدا شاید مفصل در باره آن نوشتم. اما آمدن از طریق پیدا کردن کار و ویزا ی کاری راه دیگر مهاجرت به نروژ است. خوب سایت هایی هست که شغل های مورد نیاز را در آنجا اعلام میکنند که آدرس آنها را در پستهای آینده میگذارم اما هر شرکتی که اینجا نیاز به استخدام پرسنلی داشته باشد، اول باید از افراد ساکن نروژ که با اداره کار به‌عنوان بیکار ریجستر شدند انتخاب کند دوم این که به جز تعداد معدودی از شغل ها ، دانستن زبان نروژی (خواندن و نوشتن) را به عنوان شروط جدی و اصلی استخدام مطرح میکنند ادامه در پست بعدی

8 likes - 0 comments
 Instagram Photos | videos | post

3 likes - 1 comments

"Cause baby second chances Were made for cautious people And I'm no good at waiting until the sequel" -

25 likes - 1 comments
Straks somren er endt, blir løvet tent. 🍁 Instagram Photos | videos | post

Straks somren er endt, blir løvet tent. 🍁

9 likes - 1 comments
I vennbåten! 
تعدادی سوال هر روز در دایرکت دریافت میکنم که در مورد مهاجرت به نروژ و راه های آن است، به همین دلیل برای صرفه جویی دروقت تصمیم گرفتم یک مجموعه اطلاعات، در حدی که میدانم، در این موارد را به صورت پستهای متوالی اینجا بنویسم و سعی کنم مختصر جواب دوستان را بدهم . 
اول از همه دوستان!
 اگر کسی از من بپرسد آیا مهاجرت به نروژ صرفا برای بیرون آمدن از ایران گزینه خوبی ست؟ جواب میدهم نه! و دلایل آن را هم مینویسم 
اما تا حدی این بستگی دارد که شما چه نوع مهاجرتی را انتخاب میکنید و هدفتان از مهاجرت چیست. 
در حال حاضر نروژ پناهنده ایرانی قبول نمیکند و حتی در مورد پناهندگانی که چند سال اخیر پذیرفته است با سختگیری و تحقیق فراوان در مورد درست بودن پرونده پناهدگی آنها را زیر ذره بین می‌برد. پیروزی حزب راست در دو دوره انتخابات متوالی در چند سال اخیر باعث تغییراتی در سیاست‌های پذیرش پناهنده در اینجا شده است که بعدا شاید مفصل در باره آن نوشتم. اما 
آمدن از طریق پیدا کردن کار و ویزا ی کاری راه دیگر مهاجرت به نروژ است. خوب سایت هایی هست که شغل های مورد نیاز را در آنجا اعلام میکنند که آدرس آنها را در پستهای آینده میگذارم 
اما هر شرکتی که اینجا نیاز به استخدام پرسنلی داشته باشد، اول باید از افراد ساکن نروژ که با اداره کار به‌عنوان بیکار ریجستر شدند انتخاب کند دوم این که به جز تعداد معدودی از شغل ها ، دانستن زبان نروژی (خواندن و نوشتن) را به عنوان شروط جدی و اصلی استخدام مطرح میکنند 
ادامه در پست بعدی 
@norway_photolovers
#bergen_by #bergenavisen #bergenmennesker #bergencounty #travel #norge #bergenby#norgefoto #mobilgrafi#norway#urban #gate#rashtax #norskefototalenter#blomster #highlightsnorway #ilovenorway_hordaland#iran #båt#boribåt
#شهر#پناهندگی #نروژ #خیابان#موبایلگرافی#مهاجرت #آواز_دهل#زندگی Instagram Photos | videos | post

I vennbåten! تعدادی سوال هر روز در دایرکت دریافت میکنم که در مورد مهاجرت به نروژ و راه های آن است، به همین دلیل برای صرفه جویی دروقت تصمیم گرفتم یک مجموعه اطلاعات، در حدی که میدانم، در این موارد را به صورت پستهای متوالی اینجا بنویسم و سعی کنم مختصر جواب دوستان را بدهم . اول از همه دوستان! اگر کسی از من بپرسد آیا مهاجرت به نروژ صرفا برای بیرون آمدن از ایران گزینه خوبی ست؟ جواب میدهم نه! و دلایل آن را هم مینویسم اما تا حدی این بستگی دارد که شما چه نوع مهاجرتی را انتخاب میکنید و هدفتان از مهاجرت چیست. در حال حاضر نروژ پناهنده ایرانی قبول نمیکند و حتی در مورد پناهندگانی که چند سال اخیر پذیرفته است با سختگیری و تحقیق فراوان در مورد درست بودن پرونده پناهدگی آنها را زیر ذره بین می‌برد. پیروزی حزب راست در دو دوره انتخابات متوالی در چند سال اخیر باعث تغییراتی در سیاست‌های پذیرش پناهنده در اینجا شده است که بعدا شاید مفصل در باره آن نوشتم. اما آمدن از طریق پیدا کردن کار و ویزا ی کاری راه دیگر مهاجرت به نروژ است. خوب سایت هایی هست که شغل های مورد نیاز را در آنجا اعلام میکنند که آدرس آنها را در پستهای آینده میگذارم اما هر شرکتی که اینجا نیاز به استخدام پرسنلی داشته باشد، اول باید از افراد ساکن نروژ که با اداره کار به‌عنوان بیکار ریجستر شدند انتخاب کند دوم این که به جز تعداد معدودی از شغل ها ، دانستن زبان نروژی (خواندن و نوشتن) را به عنوان شروط جدی و اصلی استخدام مطرح میکنند ادامه در پست بعدی

8 likes - 0 comments
 Instagram Photos | videos | post

3 likes - 1 comments

"Cause baby second chances Were made for cautious people And I'm no good at waiting until the sequel" -

25 likes - 1 comments
Straks somren er endt, blir løvet tent. 🍁 Instagram Photos | videos | post

Straks somren er endt, blir løvet tent. 🍁

9 likes - 1 comments