poesiawayuu #poesiawayuu Instagram Hashtag

La Nación del Viento - BCV -  Francisco Solano Frasso / Jose Cheo González / Miguel Ángel Jusayú / José Ángel Fernández #poesia #poesiaindigena #fotografia #wayuu #indigenas #poesiawayuu #poesiavenezolana #etnoliteratura #literaturaindigena #literaturavenezolana #bilingual #wayuunaiki

La Nación del Viento - BCV - Francisco Solano Frasso / Jose Cheo González / Miguel Ángel Jusayú / José Ángel Fernández #poesia #poesiaindigena #fotografia #wayuu #indigenas #poesiawayuu #poesiavenezolana #etnoliteratura #literaturaindigena #literaturavenezolana #bilingual #wayuunaiki

25 likes - 25 comments
La Nación del Viento - BCV -  Francisco Solano Frasso / Jose Cheo González / Miguel Ángel Jusayú / José Ángel Fernández #poesia #poesiaindigena #fotografia #wayuu #indigenas #poesiawayuu #poesiavenezolana #etnoliteratura #literaturaindigena #literaturavenezolana #bilingual #wayuunaiki

La Nación del Viento - BCV - Francisco Solano Frasso / Jose Cheo González / Miguel Ángel Jusayú / José Ángel Fernández #poesia #poesiaindigena #fotografia #wayuu #indigenas #poesiawayuu #poesiavenezolana #etnoliteratura #literaturaindigena #literaturavenezolana #bilingual #wayuunaiki

16 likes - 16 comments
La Nación del Viento - BCV -  Francisco Solano Frasso / Jose Cheo González / Miguel Ángel Jusayú / José Ángel Fernández #poesia #poesiaindigena #fotografia #wayuu #indigenas #poesiawayuu #poesiavenezolana #etnoliteratura #literaturaindigena #literaturavenezolana #bilingual #wayuunaiki

La Nación del Viento - BCV - Francisco Solano Frasso / Jose Cheo González / Miguel Ángel Jusayú / José Ángel Fernández #poesia #poesiaindigena #fotografia #wayuu #indigenas #poesiawayuu #poesiavenezolana #etnoliteratura #literaturaindigena #literaturavenezolana #bilingual #wayuunaiki

18 likes - 18 comments
Wayuu

Waya wanee ko'uu müshi suma talataa
Shi'ataain tu jeyuukoluirua
Nuwatiairua atpanaa

Waya wanee jimaa maatshii suma a mojuu aa'in
Shiirakaaya kaarao
Nu lapüin püsichi

Waya tu kataakaa o'u, muin yaa
Tepichin sünain tü laülawaakaa
Nu' upunaa chi aitu'u antuushikai anain 
#vitoapushana 
#poesiawayuu  #poesiaindigena #tawala #mujeresindigenas #indigenouswomen

Wayuu Waya wanee ko'uu müshi suma talataa Shi'ataain tu jeyuukoluirua Nuwatiairua atpanaa Waya wanee jimaa maatshii suma a mojuu aa'in Shiirakaaya kaarao Nu lapüin püsichi Waya tu kataakaa o'u, muin yaa Tepichin sünain tü laülawaakaa Nu' upunaa chi aitu'u antuushikai anain #vitoapushana #poesiawayuu #poesiaindigena #tawala #mujeresindigenas #indigenouswomen

6 likes - 6 comments