شرکت تبلیغاتی و رسانه ای زحل @zohal_media_company

User Avatar

شرکت تبلیغاتی و رسانه ای زحل @zohal_media_company Media

Opinion of Islam scholar regarding harms of drugs.

دیدگاه علما در مورد اضرار مواد مخدر.
جریان شوتنگ اسپات های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

#kabul #kandahar #helmand #Afghanistan #saudi
#Iran #Dubai

Opinion of Islam scholar regarding harms of drugs. دیدگاه علما در مورد اضرار مواد مخدر. جریان شوتنگ اسپات های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر #kabul #kandahar #helmand #Afghanistan #saudi #Iran #Dubai

7 likes - 7 comments
تصاویر از جریان نمایش تیاتر سیار در ولایت قندهار.لیسه شهید عبدالقدیم پتیال
اجرا: توسط تیم تیاتر شرکت تبلیغاتی و رسانه ای  زحل

تصاویر از جریان نمایش تیاتر سیار در ولایت قندهار.لیسه شهید عبدالقدیم پتیال اجرا: توسط تیم تیاتر شرکت تبلیغاتی و رسانه ای زحل

3 likes - 3 comments